Bases 2023_CAT

Bases 2023Descarregar Bases PDFDescarregar Formulari

Participants

1.1. Poden participar-hi tots els fotògrafs professionals de mitjans de comunicació residents a l’Estat espanyol, així com els col·lectius que acreditin la professionalitat dels participants.

1.2. La condició professional s’acredita mitjançant la relació laboral o pertinença a cooperatives de premsa i, en el cas dels autònoms, mitjançant l’alta fiscal en l’activitat (formulari 037 de l’Agència Tributària) o alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Alternativament, també pot acreditar-se mitjançant el carnet de premsa de les entitats següents: Sindicat de la Imatge UPIFC, Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), Asociación de Informadores Gráficos de Burgos (AIGB), Asociación de Informadores Gráficos de Euskal Herria (EIGE), Asociación de Informadores Gráficos de Prensa de la Región de Murcia, Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja (AiG-Rioja), Asociación de Informadores Gráficos de Talavera de la Reina (AIGTR), Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón (APFA), Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA), Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros (APFC), Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra (AREGNA /NAGE), Colectivo Profesional de Fotoxornalistas de Galicia, Fotorreporteros de Valladolid, Unió de Periodistes Valencians (UPV), Col·legi de Periodistes de Catalunya, Federación Internacional de Periodistas (FIP) i membres de Photographic Social Vision.

1.3. Cada autor o col·lectiu només pot presentar una sola proposta.

1.4. No pot concórrer al Premi l’equip tècnic vinculat directament a la seva gestió.

1.5. La inscripció no té cap cost econòmic.

Material Gràfic

2.1. Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre.

2.2. Les obres presentades, inèdites o publicades, han de narrar un fet ocorregut durant els anys 2022-2023. Si formen part de projectes més extensos, han d’incloure necessàriament un mínim de 3 imatges captades en aquest període (2022-2023).

2.3. No s’admeten manipulacions que alterin la informació visual captada per l’objectiu de la càmera i registrada al suport, és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge original; per la qual, cosa no s’acceptaran imatges que incompleixin la norma. En cas de dubte, el jurat sol·licitarà el RAW o el format original de captació de la imatge.

2.4. Es permeten pixelats en el cas que sigui necessari preservar la identitat d’un menor o de la víctima d’un succés. El jurat pot sol·licitar l’arxiu original si ho considera necessari per valorar millor la imatge i per a altres comprovacions.

2.5. Les fotografies no han de contenir el nom de l’autor ni les seves inicials, com tampoc cap marca d’aigua.

Característiques i enviament

3.1.Cada participant ha d’enviar per Wetransfer a l’adreça proyectos@premiozampa.org entre 15 i 20 fotografies numerades correlativament per ordre de visionament, guardades en format JPEG qualitat alta, amb una resolució de 300 ppp i a una mida de 3.000 píxels per la banda més llarga. Per a la impressió, posteriorment es demanaran als autors finalistes a una mida més gran.

3.2. Juntament amb les fotografies, s’ha d’enviar omplert el formulari de participació, en català o castellà, que es podrà descarregar del web del Premi.

3.3. L’assumpte del missatge ha de ser: Premio Zampa + Nom del projecte.

3.4. El nom de l’arxiu de cada fotografia ha de ser: Nomdelprojecte_001,…

Finalistes

4.1. El jurat determinarà, com a màxim, deu projectes finalistes. Per continuar el procés del Premi, és imprescindible que els autors seleccionats es comprometin a defensar el seu projecte en un acte davant el jurat i obert al públic en el marc de les XV Jornades de Fotografia del Masnou, previstes per al mes de novembre de 2023.

4.2. S’establirà una data i una hora de presentació, i l’autor o autors del projecte disposaran de 20 minuts per presentar-lo i sotmetre’s a les preguntes del jurat.

4.3. La presentació dels treballs es realitzarà mitjançant un suport visual per projectar.

Jurat

5.1. El jurat estarà format per prestigiosos professionals de la informació gràfica.

5.2. El veredicte del jurat és inapel·lable.

Premis

6.1. III Premi de Fotoperiodisme Héctor Zampaglione: 3.000 euros, import brut al qual s’aplicarà la corresponent retenció depenent de la nacionalitat i de la situació de qui el rebi.

6.2. Per als deu finalistes: placa commemorativa.

6.3. Participació en l’exposició col·lectiva “Projectes finalistes del Zampa III Premi de Fotoperiodisme Héctor Zampaglione”.

Drets

7.1. La propietat intel·lectual de les obres sempre és dels seus autors.

7.2. Amb la mera participació es declara tenir l’autoria i tots els drets de les obres presentades, i s’exonera l’organització de qualsevol reclamació eventual de tercers.

7.3. Els finalistes autoritzen la utilització no remunerada de les fotografies per a la seva exhibició i promoció del certamen en tota classe de suports físics o digitals, incloses les xarxes socials, així com la seva possible publicació en un número de L’Agenda de la imatge i/o catàleg.

7.4. Els finalistes cedeixen a la FEM la propietat física de cinc de les seves obres, que seran impreses a càrrec de l’organització. Aquestes obres ampliaran el fons patrimonial de la FEM i podran ser reproduïdes sense càrrec a les seves publicacions, en qualsevol tipus de suport, per a la promoció de l’activitat i d’edicions posteriors del Premi, així com per realitzar exposicions col·lectives de la FEM en el marc de futures jornades i del Premi Héctor Zampaglione.

7.5. Les imatges esmentades seran utilitzades per la FEM sempre amb la preceptiva menció de l’autoria.

Altres condicions

8.1. El veredicte del jurat i el lliurament de premis es realitzarà en el marc de les XV Jornades de Fotografia del Masnou, el 2023.

8.2. Amb la finalitat de divulgar els projectes finalistes, durant la celebració de les XV Jornades de Fotografia del Masnou es realitzaran diverses accions promocionals, entre les quals una exposició col·lectiva, en què s’inclouran les cinc fotografies de cada finalista ressenyades a l’apartat anterior. El jurat, juntament amb l’organització, presentarà una proposta al finalista sobre les cinc imatges a exposar.

8.3. Les dates marcades en aquestes bases són susceptibles de canvis en funció de la celebració de les XV Jornades de Fotografia del Masnou i la disponibilitat de sales.

8.4. La participació en el concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

Deadlines 2023

Del 15 de juny al 15 de juliol de 2023: Recepció de projectes.

23 de setembre de 2023: Veredicte del jurat, publicació al web i les xarxes socials dels projectes finalistes.

Del 18 de novembre al 4 de desembre de 2023: Exposició dels finalistes.

18 de novembre de 2023: Defensa dels projectes finalistes i veredicte del jurat del guanyador del Zampa III Premi de Fotoperiodisme Héctor Zampaglione.

Protecció de dades

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa complementària, la FEM informa que les dades personals facilitades amb la inscripció al Premi Héctor Zampaglione, inclosa l’adreça de correu electrònic, seran tractades amb la finalitat de realitzar les accions necessàries per al desenvolupament del Premi, la comprovació que els concursants compleixen els requisits establerts en aquestes bases i contactar amb l’autor en el cas de ser una de les persones seleccionades de conformitat amb les bases d’aquest concurs. Una vegada complert aquest propòsit, les dades personals (nom complet i adreça electrònica) s’incorporaran a un fitxer de la base de dades de la FEM amb la finalitat d’enviar informació de noves convocatòries del Premi.

La normativa de protecció de dades permet exercir davant el responsable del tractament els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades, adreçant un escrit a:

proyectos@premiozampa.orgDescarregar Bases PDFDescarregar Formulari